Yönetim Planı için yorumlar kapalı

TERCÜMAN SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI
MADDE   1

İş bu Yönetim planı 5711 sayılı kanunla değişik 634 sayılı kanun uyarınca yapılmış olup, Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesinde kain ve tapunun 500 Pafta, 2969 Ada 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55  parsel  sayısında kayıtlı A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, B-1, B-2 oluşan 12 mesken bloku kapsar şekilde kat malikleri  tarafından tanzim ve imza edilmiş ve bütün bloklara ait eski yönetim planlarının yerine  ikame edilmiştir.
MADDE   2

Tasdikli proje ve vaziyet planında gösterilen ve tarif edilen; Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesinde kain ve tapunun 500 Pafta, 2969 Ada 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55 parsel sayısında kayıtlı A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, B-1, B-2’den oluşan 12 mesken bloku ve ortak alanlardan oluşan toplu yapıya TERCÜMAN SİTESİ adı verilmiştir.
MADDE   3

Tasdikli proje ve vaziyet planında gösterilen ve tarif edilen alan ve yapılar (bloklar) ile  otoparklar, yeşil alanlar, spor ve oyun alanları, yollar, trafolar, alt yapılar ve diğer alanların bütünü TERCÜMAN SİTESİ adlı toplu yapıyı oluşturmaktadır. Tercüman Sitesini oluşturan binaların her biri BLOK olarak adlandırılır. Bloklar 80 bağımsız bölümden oluşmaktadır.
MADDE   4

Ana gayrimenkul, bağımsız bölümlere tahsis edilmiş olan eklentiler hariç, 634 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan yerler ile, kat maliklerinin ortaklaşa kullanma, korunma ve yararlanmaları için zaruri olan diğer yerler; ortak yerlerdendir. Yukarıda sayılanların dışında kalan, fakat Tercüman Sitesinin ortak yeri mahiyetinde olan yerler de ortak yerlerdendir. Tapu Siciline bağımsız bölüm olarak kayıt edilen yerler ile bunların Eklentileri dışında kalan, kadastro paftaları ile Belediye fen kurulunca Tasdikli plan ve projelerinde mevcut ve  634. sayılı kanunun 4. Maddesinde sayılan ve tarif edilen bilumum yerler ortak kısım olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla sitenin mevcut hali korunacaktır.

Site ortak alanları üzerinde 634 sayılı kanuna aykırı olarak bağımsız bölüm Maliklerinin hakları ile bağdaşmayan haklar kurulamaz ve ticari amaçla kullanılamaz.

 

MADDE   5

Kat Malikleri ile, irtifak hakkı sahipleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde bu Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere Medeni Kanunun kendilerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.

Kat malikleri ve irtifak hakkı sahipleri bu Yönetim Planına, Belediye Nizamlarına uymak, blokların ve Tercüman Sitesinin dış görüntüsünü Toplu yapı temsilciler kurulunun tespit edeceği şekil dışında değiştirmemek ve diğer kat maliklerinin zarar ve ziyanına meydan vermemek, kullanma haklarını ihlal etmemek kaydı ile, yapılacak masrafların tamamı kendilerine ait olmak üzere, kendi tasarruf sınırları içindeki bağımsız bölümlerinde diledikleri yenilik ve değişiklikler yapmakta tamamıyla serbesttir.
MADDE   6

Kat malikleriyle irtifak hakkı sahipleri ve bunların kiracıları, intifa ve sükna hakkı sahipleri, yahut bunların misafirleri ile bağımsız bölümlerde herhangi bir şekilde ve sıfatla bulunanlar, kendi bağımsız bölümlerini, ortak yerleri kullanırken;  Kanun, Yönetim Planı,  Blok Kat malikleri ve toplu yapı temsilciler kurulu kararları ile site ve blok yönetimlerinin talimatlarına, doğruluk ve iyi niyet kurallarına uymak, özen göstermek, zarar verici davranışlardan kaçınmak, birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.
MADDE 7

Bloklardaki bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri ve bağımsız bölümlerden yararlananlar demirbaş aidatları, genel gider aidatlarını ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ortak masraf sayılan diğer giderler ile sitenin diğer tüm giderleri için toplanacak avansa katılmakla mükelleftirler. Ayrıca bu hususla ilgili olarak; Kat Mülkiyeti Kanununu ile Borçlar Kanununun ilgili maddeleri geçerlidir.
MADDE 8

Blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak,  o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Blok Kat Malikleri Kurulu  her yıl Ocak ayında olağan toplantısını yapar.
MADDE 9

Toplu yapı temsilciler kurulu, her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticilerinden oluşur. Blok yönetim kurulu Başkanları, onun olmadığı durumlarda üyelerden bir tanesi Toplu yapı temsilciler kuruluna katılır ve kendi bloğunu temsil eder. Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler yönettikleri  bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler toplu yapı temsilciler kurulu tarafından yönetilir. Yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak ve yönetim planına uygun olmak şartıyla toplu yapı temsilciler kurulu tarafından kararlaştırılır.

 

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu her yılın şubat, mayıs, ağustos ve kasım ayı içinde olağan toplantısını yapar. Toplantılar tüm blokların katılımına imkan sağlayacak tarih ve saatte yapılır. Mazereti sebebiyle toplantıya gelmeyen üye, temsil ettiği blok’un kat maliklerinden birine vekalet vererek kendisini temsil ettirebilir. Toplantıda yalnız o toplantının gündeminde olan hususlar konuşulur, ancak toplantıya katılanların üçte ikisi isterse, başka hususlarda gündeme alınabilir.

Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları, Blok Yöneticilerince kendi bloklarındaki ilan panosuna asılarak duyurulur. Bu kararlar Blok Yöneticileri ile bağımsız bölüm maliklerini, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanları ve başka şekilde faydalananları bağlar.

Kurul kararları (1) ‘den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter tasdikli bir deftere yazılır ve toplantıda bulunan bütün yöneticiler tarafından imzalanır.
MADDE 10

Toplu yapıyla ilgili tüm kararlar, toplu yapı temsilciler kurulu tarafından alınır. Sitede çalıştırılacak eleman sayısı ve aylıkları, sitede yapılacak düzenlemeler, tamirat ve tadilatlar  özellikle site araç ve insan girişinin düzenlenmesi, site içi trafik düzeni, sitenin güvenliği ve güvenlik elemanı çalıştırılması, site kurallarına uymayan araç ve sakinlere uygulanacak yaptırımlar, site için yapılacak işlerin ve harcamaların  ve blok katkı paylarının tespiti, yıllık site işletme projesinin kabulü, Toplu yapı temsilciler kurulunun yetkisindedir. Kurul bu konularla ilgili olarak, üyelerinden bir veya birkaç kişiyi görevlendirebilir. Bunların hazırlayacağı rapor kurula sunulur.  Kurul tarafından karara bağlanır. Kurul bu yetkilerin bir kısmını Toplu Yapı Yönetimine ( Site Yönetimine ) verebilir. Toplu Yapı yönetimi ( Site Yönetimi ) kurulun aldığı kararları uygulamakla görevlidir.
MADDE 11

Blok kat malikleri kurulu blok için, Toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar.

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterlidir.

Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ( site yönetimi ) ve denetçi ( Site denetimi ) ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yöneticilerin, yönettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır. Toplu yapı kapsamındaki bağımsız bölüm toplam sayısının salt çoğunluğu dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Blok kat malikleri kurulu ocak ayında Blok yöneticisi ve denetçisini seçer. Blok denetimi bir veya üç kişiden oluşur. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ise şubat ayında toplu yapı yönetimini ( Site Yönetimi ) ve denetçiyi seçer. Blok ve toplu yapı yönetimi (Site yönetimi ) bir başkan ve iki üyeden teşekkül eder. Toplu yapı  bir başkan ve iki üyeden oluşan toplu yapı  denetim kurulu tarafından denetlenir bu denetim kurulu toplu yapı temsilciler kurulu üyeleri arasından seçilir. Blok yönetimi ve denetçisi ile toplu yapı yönetimi ve denetçisi       1 yıllığına seçilir. Aynı kişi en fazla artarda 2(iki) yıl süreyle görev yapabilir(Bu hüküm Toplu Yapı Yönetim ve Denetim kurulları için uygulanır). Blok kat malikleri; Blok Yönetim kuruluna ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını belirlemeye yetkilidir. Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu; Toplu yapı yönetim kuruluna ( Site yönetimi ) ücret verilip verilmeyeceği ve verilecekse asgari ücreti geçmeyecek şekilde belirlemeye yetkilidir.

Toplu yapı temsilciler kurulunda aksine bir karar alınmadıkça, Toplu yapı yönetimi  ( Site yönetimi ) her türlü iş ve işleminde başkanla birlikte  üyelerden her hangi birinin  imzası ile toplu yapıyı ( Site ) temsil ve ilzam edebilir.
MADDE 12

Blok yönetimleri kanunda belirtilen görev ve yetkilerden başka, blok için eleman almak, elemanların ve kapıcının iş akitlerini yapmak veya feshetmek, blokla ilgili her türlü tebligatı almak ve dava açmak, bloka reklam almak, blok ortak alanlarının kiraya verilmesi konularında yetkilidir. Blok yönetimi bu yetkileri kullanırken blok ve sitenin menfaatlerine uygun hareket etmek, sakinlerin huzur ve güvenliğini ön planda tutmak zorundadır.
MADDE 13

Toplu Yapı Yönetimi ( Site Yönetimi ), Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanunlarla, iş bu Yönetim Planı’nda belirtilen görevlerden başka hususiyle aşağıda belirtilen işleri görür:

a)Site Toplu Yapı Temsilciler kurulu tarafından alınan kararların yerine getirilmesi ve sitenin bilumum idaresi.

b)Siteyi dışarıya, resmi kurumlara karşı temsil etmek.

c)Blokların ve bütünüyle sitenin gayesine uygun olarak kullanılması, korunması ve bakımı için gerekli tedbirlerin alınması.

d)Toplu yapıyla ilgili tüm evrak ve tebligatların alınması ve blokların da ilgilendiren tebligatların blok yönetimlerine ve ilgililerine duyurulması. Toplu yapıyla ilgili tüm resmi işlem ve başvuruların yapılması, ihtarname çekilmesi, tespit yaptırılması, dava açılması, siteye karşı açılan davaların takibi.

e)Toplu yapı Yönetim Kurulu her sene kasım ayında gelecek yılın bütçesini hazırlayarak Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na sunar. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda kabul edilen  tahmini işletme bütçesi Blok Yöneticilerine tebliğ edilir. Blok Yöneticileri temsil ettikleri bloğun gelecek yıl tahmini bütçesine blok payına düşen miktar kadar konulmak üzere blok genel kuruluna sunar. Bu pay hiçbir şekilde genel kurulca değiştirilemez.

Blok yönetimleri, site toplu yapı katkı payını veya aidatını toplu yapı yönetimine zamanında ödemekle yükümlüdür. Blok katkı payı ve diğer konularla ilgili Blok aleyhine  açılacak davalarda ve yapılacak icra takiplerinde, husumet blok kat malikleri adına blok yönetimine yöneltilir.

f)Toplu Yapı temsilciler kurulunun olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılması ve toplantı gündeminin hazırlanması.

g)Alınan kararlar ve yapılan tüm işlemlerin Noter tasdikli karar defterine geçirilmesi ve defterlerin her yıl şubat ayında notere kapattırılması. Gelir giderlerle ilgili noter tasdikli defter tutulması ve defterin şubat ayında noter kapanışının yapılması.

h)Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirtilen, yönetim, büro, teknik hizmet, temizlik, bahçıvan ve koruma personeli ile diğer işçi ücretlerinin tespiti ve ödenmesi, bunların sigorta primlerinin ödenmesi ve gerekli gördüğü ahvalde üçüncü şahıslara veya kurumlara ihale etmesi.

i)Site Toplu Yapı Yönetimi görevine dahil olan bütün hizmetleri veya bir kısmını, özel firmalara bedel karşılığı yaptırabilir. Bedellerini ödeyebilir. Blok Yöneticileri, Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ile Site Toplu Yapı Yönetiminin ( Site Yönetimi ) karar ve talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür.
MADDE   14

Kat Malikleri, kiracılar ve kendi bağımsız bölümlerinden yararlananlar değiştikçe bunların ad ve soyadı, iş adreslerini, telefon numaralarını  ile varsa araç plakalarını en geç on gün içinde blok yönetimine bildirirler ve yapılan kira sözleşmesinin bir nüshasını verirler.  Blok yönetimleri bu bilgileri site yönetimine verir.

Bu kişilerin verdikleri zararlardan kat malikleri de müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
MADDE 15

Toplu Yapı Yönetimi ( Site Yönetimi ), görevleri kapsamında bulunan hususlar ile sitenin menfaatlerinin gerektirdiği hususlarda dava açmak, açılan davalara katılmak veya vekil tayin etmek, katkı payını ödemeyen bloklara karşı icra takibi yapmak ve dava açmak yetkisine sahiptir.
MADDE 16

Toplu yapı kapsamındaki belli bir blokun kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o bloktaki  kat malikleri tarafından, Toplu yapı kapsamındaki  tüm blokların ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler toplu yapı kapsamındaki blokların tamamı tarafından karşılanır.
Toplu yapı temsilciler kurulu başka türlü karar almadıkça, Toplu yapıyı oluşturan tüm bloklar toplanacak avansa ve giderlere eşit olarak katılırlar.
MADDE 17

Blok yönetimleri, site yönetimi, toplu yapı temsilciler kurulu ve bunların üyelerinin,        blok veya toplu yapı kurullarının oluşmasında iyi niyet ve komşuluk hukuku kuralları dışında hareket etmesi ve oluşumlarda bulunması yasaktır. Site ve blok çalışanları her hangi bir şekilde kurulların oluşmasında taraf olamaz ve çalışma yapamaz. Bu kuralı ihlal eden çalışanların blok veya toplu yapıyla ilişkisi kesilir, işine son verilir.
MADDE 18

Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde,  634 sayılı KMK ve genel hükümler uygulanır. Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini, yönetici ve denetçileri bağlar.
MADDE 19

Toplu yapı kapsamındaki taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, yönetim ve ortak giderlerle ilgili tebliğler yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedir.

Apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Ayrıca tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bu şekilde bağımsız bölümde fiilen oturana yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölüm boş ise tebligat apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır ve bu durum bir tutanakla tespit edilir. İlan tarihi tebliğ tarihi kabul edilir.
MADDE 20

İşbu yönetim planı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde toplu yapı temsilciler kurulu, toplu yapı yönetim ve denetim kurulu oluşturularak göreve başlar. Yönetim ve Denetim kurulunun ilk görev süresi şubat ayına kadar devam eder.  Blokların mevcut yönetim ve denetimleri görevlerine devam eder.
MADDE 21

İşbu 21 maddeden ibaret Toplu yapı yönetim planı İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, Mevlana cd. kaim 500 pafta, 2969 ada, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 parsel sayısında kayıtlı A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9,     A-10, B-1, B-2 blokların aşağıda açık kimlikleri yazılı kat maliklerince teker teker okunarak isteğe ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılmakla, imza altına alındı.        ….. / …. / ………..

21 maddeden ibaret Tercüman Sitesi Toplu Yapı Yönetim Planı imza listesidir.

Categories: Mevzuat, Yönetim

Comments are closed.